Creative writing

अनुभव मेरी तुंगनाथ यात्रा

उत्तराखण्ड , भारत का ऐसा राज्य जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वह धरती जँहा स्वयं शिव शंकर निवास करे, वह धरती जँहा पवित्रत्ता हवा से लेकर पानी तक और विचारो से लेकर आचारो तक विध्यमान रहे।तुंगनाथ शिव मंदिर , उत्तराखण्ड – ( विश्व का सबसे ऊँचाई पर स्थित शिव मंदिर )मेरा अनुभव, मेरा …

Hennu

ºÉtÄÚ -PÀA§¤ §zÀÄQ£À gÀxÀzÀ ¸ÁgÀy AiÀiÁgÀzÉÆà vÀ¦àUÉ AiÀiÁjUÉÆà ±Á¥À K¤zÀÄ zÉêÀ »ÃUÉÆAzÀÄ «PÉÆÃ¥À ºÉtÂÚUÉÃPÉ EAxÀºÀzÉÆAzÀÄ CWÁvÀ ºÀÄlÄÖ ¸ÁªÀÅUÀ¼À°èAiÀÄÆ £ÉÆë£À UÁvÀ. ¨ÉÃqÀªÁUÀzÉ d¤¹zÀgÉ PÉ®ªÀjUÉ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄuÁÚUÀĪÀ¼ÀÄ PÉ®ªÀÅ ¸À® vÉgÉAiÀÄzÉAiÉÄà PÀAUÀ¼ÀÄ ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÀÄ MAzÁzÀgÀÄ FPÉ vÀ¥ÀÄà ¹UÀzÉA¢UÀÆ FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÀPÉ M¥ÀÄà ¥ÀqÉ¢ºÀ½ªÀ¼ÀÄ F dUÀ¢ ¸ÁÜ£À £Á£Á jÃw M§â¤UÉ fêÀ PÉÆlÄÖ vÀÄvÀÛ£ÀÄt¸ÀĪÀ vÁ¬Ä, ªÀÄvÉÆÛ§â¤UÉ ¦æÃwAiÀÄ ªÀÄĢݣÀ ¸ÉÆÃzÀj ªÀÄUÀzÉƧâ¤UÉ vÀ£Àß vÀ£ÀĪÀÄ£ÀªÀ …