Hennu

ºÉtÄÚ

-PÀA§¤ §zÀÄQ£À gÀxÀzÀ ¸ÁgÀy

AiÀiÁgÀzÉÆà vÀ¦àUÉ AiÀiÁjUÉÆà ±Á¥À

K¤zÀÄ zÉêÀ »ÃUÉÆAzÀÄ «PÉÆÃ¥À

ºÉtÂÚUÉÃPÉ EAxÀºÀzÉÆAzÀÄ CWÁvÀ

ºÀÄlÄÖ ¸ÁªÀÅUÀ¼À°èAiÀÄÆ £ÉÆë£À UÁvÀ.

¨ÉÃqÀªÁUÀzÉ d¤¹zÀgÉ PÉ®ªÀjUÉ EªÀ¼ÀÄ

ªÀÄuÁÚUÀĪÀ¼ÀÄ PÉ®ªÀÅ ¸À® vÉgÉAiÀÄzÉAiÉÄà PÀAUÀ¼ÀÄ

ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÀÄ MAzÁzÀgÀÄ FPÉ vÀ¥ÀÄà

¹UÀzÉA¢UÀÆ FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÀPÉ M¥ÀÄà

¥ÀqÉ¢ºÀ½ªÀ¼ÀÄ F dUÀ¢ ¸ÁÜ£À £Á£Á jÃw

M§â¤UÉ fêÀ PÉÆlÄÖ vÀÄvÀÛ£ÀÄt¸ÀĪÀ vÁ¬Ä,

ªÀÄvÉÆÛ§â¤UÉ ¦æÃwAiÀÄ ªÀÄĢݣÀ ¸ÉÆÃzÀj

ªÀÄUÀzÉƧâ¤UÉ vÀ£Àß vÀ£ÀĪÀÄ£ÀªÀ ¸ÀªÉAiÀÄĪÀ ¸Àw.

DzÀgÀÆ ¹Q̺ÀÄzÉÃPÉ FPÉUÉ FUÀw

DVºÀ¼ÀÄ PÀA§¤ gÀxÀzÀ ¸ÁgÀy

¥ÀÄgÀĵÀ¤VAvÀ®Æ ªÀÄÄA¢zÀÝgÀÆ FPÉAiÀÄ ¥ÀæUÀw

zÀÆgÀªÁUÀzÉÃPÉ EªÀ½AzÀ C§¯ÉAiÀÄ ¹Üw?

d¤¸ÀĪÁUÀ §AiÀĸÀzÉ §AzÀ GqÀÄUÉÆgÉAiÀiÁV 

¨É¼ÉAiÀÄĪÁUÀ ¥ÉÆõÀPÀjUÉ £ÉgɪÀÄ£ÉAiÀÄ VqÀªÁV

PÁ°qÀĪÀ°è ªÀÄÄUÀÝ-ªÀÄÆPÀ ¥À±ÀĪÁV

£ÉÆêÀ°èAiÀÄÆ §zÀÄPÀĪÀ¼ÀÄ EvÀgÀgÀ £À°«UÁV.

KPÉ ºÉüÀÄ zÉêÀ ºÉtÂÚUÉ EAxÀ ²PÉë…

¤ÃqÀ¨ÉÃPɤ¸ÀÄw®èªÉ PÉÆAZÀªÁzÀgÀÆ £À°«£À ©üPÉë?

zÀAiÀĪÀiÁr w½AiÉÆà F ªÀÄÄUÀÝ ªÀÄ£ÀzÀ°èºÀ PÉ® DPÁAPÉë…

¸ÁPÀÄ ¤°è¸ÀÄ EªÀ½UÉ ¤£Àß F PÀpt ¥ÀjÃPÉë……!

PÀĪÀÄÄzÀ. 

Comments

  1. ಮಹೇಶ ಮಠದ

    ಹೆಣ್ಣು ಕಂಬನಿ ಬದುಕಿನ ರಥದ ಸಾರಥಿ, ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಲು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕರುಣಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕುಮುದ ಅವರದು. ಜೀವನ ತುಂಬ ಹೀಗಳೆಯುವ, ಹಿಂಶಿಸುವ, ಬಂಧುಗಳ ವಿವಿಧ
    ಮುಖವಾಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಬಗೆ ಕಾವ್ಯದ ಗರಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕನ್ನೋಡಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗಿದಂತೆ ಕಾವ್ಯ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ವಾಗುತ್ತಾ ಕಣ್ಣು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವನಿಗೇ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಕನಿಕರ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೆಣ್ಣು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಆತನನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಈ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ. ಬಹು ಸುಂದರ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಇದು. ಕವನದಲ್ಲಿಯ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲು ಹೊಸ ತನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕವನ ರಚನೆ ಕುಮುದ ಅವರದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published.